Katya Mazirov

Israel Ministry of Finance

Address